Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 8.716.170 25,64% 30/06/2022
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh Niên Xung Phong 7.498.750 22,06% 30/06/2022
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 2.344.352 6,90% 04/03/2022
CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng 1.237.500 3,64% 31/12/2018
Vũ Thị Lan Anh 33.745 0,10% 31/12/2018
Lâm Văn Tuấn 24.500 0,07% 31/12/2018
Lê Thành Khoa Phó Chủ tịch HĐQT 20.000 0,06% 30/06/2022
Lê Văn Cương 9.900 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Huỳnh Mai Thành viên HĐQT 5.500 0,02% 30/06/2022
Phạm Hiếu Đạo Thành viên HĐQT 3.207 0,01% 30/06/2022
Đỗ Thanh Thành Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 03/12/2022
Lê Thanh Sơn 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Viết Trường Kế toán trưởng 0 0,00% 03/12/2022
Ngô Phạm Viết Tuấn 0 0,00% 30/06/2017
Nguyễn Đình Thi 0 0,00% 03/12/2022
Lê Hải Nam Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/12/2022
Bùi Sĩ Tuấn 0 0,00% 03/12/2022
Tạ Cao Thái Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/12/2022
Đàm Thị Mỹ Nhung 0 0,00% 31/12/2012
Vũ Ngọc Tuyến 0 0,00% 31/12/2017