Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Bành Mỹ Hiền 0 0,00% 27/07/2015
Lê Thanh Sơn 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Viết Trường Kế toán trưởng 0 0,00% 02/12/2022
Công ty TNHH MTV Vận Tải Biển Đông 0 0,00% 22/04/2014
Quang Tường Thụy 0 0,00% 31/12/2015
Ngô Phạm Khánh Trình 0 0,00% 30/06/2017
Nguyễn Phương Nam Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Thị Yến 0 0,00% 31/12/2017
Lê Chí Đăng Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/12/2013
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Lê Hà 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Châu Bảo Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Quang Phước Sơn 0 0,00% 02/12/2022
Trần Văn Hải 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Đăng Nghiêm 0 0,00% 31/12/2017
Trần Thị Thoa 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Thị Thu Trang 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Văn Quân 0 0,00% 30/06/2017
Luyện Thị Du 0 0,00% 30/06/2017