Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Ngọc Tú Tổng giám đốc 2.775.580 34,69% 29/06/2022
Trần Thanh Hải Chủ tịch HĐQT 1.440.000 18,00% 30/06/2022
CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 722.220 9,03% 31/12/2021
AFC Vietnam Fund Ltd 446.470 5,58% 20/03/2019
Nguyễn Đức Thuận Phó Tổng giám đốc 65.000 0,81% 30/06/2022
Phạm Ngọc Sơn Thành viên HĐQT 59.500 0,74% 30/06/2022
Lê Thị Kiều Dung Trưởng ban kiếm soát 5.630 0,07% 30/06/2022
Trần Thị Mai Lan 0 0,00% 31/12/2017
Trịnh Thị Thùy Linh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 07/10/2022
Lê Bá Hoàng Quang 0 0,00% 07/10/2022
Lê Thành Trung 0 0,00% 31/12/2011
CTCP Chứng khoán SBS 0 0,00% 22/07/2011
Tô Thị Hằng 0 0,00% 08/04/2010
Chu Thị Hiền 0 0,00% 06/01/2011
Nguyễn Anh Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Phạm Duy Hùng Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Thị Hoa 0 0,00% 07/10/2022
Đinh Thị Thu Hà 0 0,00% 03/06/2010
Trần Thị Minh 0 0,00% 07/10/2022
Cao Thị Nga Kế toán trưởng 0 0,00% 07/10/2022