Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 970.433 15,89% 30/06/2022
Trần Việt Dũng 724.325 11,86% 30/06/2022
Trần Quốc Đoàn 684.980 11,21% 30/06/2022
Phan Hồng Ngọc Tổng giám đốc 503.772 8,25% 30/06/2022
Lương Bá Minh Thành viên HĐQT 498.811 8,17% 30/06/2022
Phan Quốc Hiếu Thành viên HĐQT 411.000 6,73% 30/06/2022
Phan Anh Tuấn Thành viên HĐQT 230.621 3,78% 30/06/2022
Lại Thế Thiển 150.000 2,46% 31/12/2019
Phạm Anh Tú 36.968 0,61% 30/06/2022
Trịnh Văn Thụy Phó Tổng giám đốc 36.484 0,60% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hạnh 34.564 0,57% 30/06/2022
Phan Thị Lan Phương 17.652 0,29% 30/06/2022
Lê Thị Ngọc 14.772 0,24% 31/12/2020
Tô Văn Tuyền Trưởng ban kiếm soát 9.752 0,16% 30/06/2022
Nguyễn Văn Hoan 9.238 0,15% 30/06/2022
CTCP Công trình 6 2.319 0,04% 30/06/2022
Phạm Xuân Huy Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 28/12/2020
Trần Hữu trung 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Thị Hương 0 0,00% 31/12/2017
Trần Hữu Trung 0 0,00% 31/12/2017