Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 440.761 29,41% 31/12/2021
CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng 239.300 15,97% 31/12/2021
Nguyễn Hoàng Giang 106.500 7,11% 31/12/2021
Hồ Văn Lĩnh Phó Giám đốc 76.100 5,05% 30/06/2022
Dương Khánh Vinh 75.000 5,00% 31/12/2021
Yu Jen Chieh 74.300 4,96% 14/05/2019
Nguyễn Hữu Hiếu 63.700 4,25% 14/03/2022
Phạm Nhiêu 11.769 0,79% 31/12/2018
Nguyễn Thế Dũng 11.538 0,77% 31/12/2020
Phan Thị Hàn Phong Thành viên Ban kiểm soát 5.329 0,36% 30/06/2022
Đặng Thị Trang Thành viên Ban kiểm soát 3.669 0,24% 30/06/2022
Nguyễn Vũ Thanh Bình Đại diện công bố thông tin 3.000 0,20% 30/06/2022
Nguyễn Thị Minh Tâm Thành viên HĐQT 2.614 0,17% 30/06/2022
Phạm Thị Thu Hương 1.092 0,07% 31/12/2018
Phạm Văn Hải Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/09/2022
Phạm Lê Bích Ngọc 0 0,00% 25/09/2022
Mekong Portfolio Investments Ltd 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Lệ Thủy 0 0,00% 15/04/2013
Nguyễn Việt Hùng 0 0,00% 02/10/2013
Trần Thị Kim Hương 0 0,00% 31/12/2013