Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Điện Biên 39.454.353 99,42% 31/12/2021
Chu Thị Bình 10.000 0,03% 31/12/2021
Đinh Quốc Lộc Thành viên HĐQT 8.000 0,02% 31/12/2021
Phạm Quang Tuấn Thành viên HĐQT 7.100 0,02% 31/12/2021
Phạm Trọng Nguyện Thành viên HĐQT 6.900 0,02% 31/12/2021
Hoàng Cúc Phương Thành viên HĐQT 3.900 0,01% 31/12/2021
Lê Đình Nghĩa Trưởng ban kiếm soát 3.200 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Hữu Hùng Kế toán trưởng 3.100 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Lệ Quế Chủ tịch HĐQT 2.000 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thanh Thành viên Ban kiểm soát 1.500 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Kim Mến Thành viên Ban kiểm soát 700 0,00% 31/12/2021