Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng 18.841.340 35,89% 30/06/2022
CTCP Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) 6.300.000 12,00% 30/06/2022
Lê Đình Thắng Chủ tịch HĐQT 5.312.152 10,12% 30/06/2022
Công ty TNHH Phát triển và Kinh doanh Nhà Hậu Giang 3.626.490 6,91% 09/06/2022
Huỳnh Tấn Gia Thạnh 2.625.000 5,00% 09/06/2022
Công ty TNHH Backathome.com 1.430.000 4,47% 03/12/2019
Nguyễn Thanh Liêm 1.000.000 2,00% 31/12/2021
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc 705.805 2,21% 13/05/2019
Phạm Thị Thủy 555.286 1,74% 23/09/2019
Nguyễn Văn Đa Thành viên HĐQT 537.205 1,02% 30/06/2022
Nguyễn Thiện Tuấn 394.607 1,23% 18/04/2019
Trần Gia Phúc Tổng giám đốc 339.546 0,65% 30/06/2022
Phạm Văn Dũng 301.049 0,60% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thanh Phương Kế toán trưởng 136.036 0,26% 30/06/2022
Nguyễn Văn Tuyến Phó Tổng giám đốc 130.315 0,25% 30/06/2022
Lê Văn Trọng 108.396 0,34% 23/09/2019
Bùi Đình Phong 105.222 0,20% 30/06/2022
Nguyễn Tuyết Hoa Đại diện công bố thông tin 104.651 0,20% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Bảo 100.000 0,20% 31/12/2021
Nguyễn Văn Mạnh 99.901 0,31% 23/09/2019