Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Abbott Laboratories (Chile) Holdco SpA 17.949.800 51,69% 31/12/2021
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 12.054.467 34,71% 31/12/2022
Phạm Ngọc Tuyền Kế toán trưởng 34.234 0,10% 31/12/2022
Nguyễn Phi Thức Thành viên HĐQT 27 0,00% 31/12/2022
Nguyễn Thị Mai Trâm 8 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Đẹp 6 0,00% 31/12/2021
Juan Ignacio Ceballos Argo 0 0,00% 30/01/2023
Cedric Guy Yves Schepens Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/01/2023
Nguyễn Thị Tiến 0 0,00% 12/06/2014
Vietnam Dragon Fund Ltd 0 0,00% 20/12/2011
Nguyễn Đức Minh 0 0,00% 23/09/2016
Nguyễn Thị Phương 0 0,00% 23/09/2016
Trần Hồng Nam 0 0,00% 23/09/2016
Bùi Đức Thọ 0 0,00% 23/09/2016
Hoàng Long 0 0,00% 23/09/2016
Nguyễn Chí Thành 0 0,00% 30/01/2023
Amersham Industries Ltd 0 0,00% 29/12/2011
VOF Investment Ltd 0 0,00% 31/12/2008
Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 0 0,00% 31/12/2012
Deutsche Asset Management (Asia) Ltd 0 0,00% 21/05/2010