Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Tuấn Điệp 1.519.000 4,89% 28/09/2022
Trần Thị Vân Anh 1.459.252 4,69% 04/01/2018
Bùi Thị Thanh Chuyên 1.450.644 4,67% 04/01/2018
Trần Thanh Sang 1.435.418 4,62% 16/03/2018
Chu Duy Thọ 1.239.402 3,99% 04/01/2018
Nguyễn Quang Nguyên Chủ tịch HĐQT 1.039.401 3,34% 30/06/2018
Phạm Hồng Nhung 900.252 2,90% 04/01/2018
Nguyễn Quang Tiến Thành viên HĐQT 866.167 2,79% 30/06/2018
Phạm Quỳnh Anh 754.392 2,43% 04/01/2018
Nguyễn Ngọc Lâm Thành viên HĐQT 736.243 2,37% 30/06/2018
Nguyễn Thị Hằng 702.902 2,26% 04/01/2018
Nguyễn Thị Liên 501.840 1,61% 04/01/2018
Lê Tiến Dũng Tổng giám đốc 86.616 0,28% 31/12/2018
Nguyễn Thanh Thùy Minh 58.850 0,19% 28/09/2018
Tạ Thị Ánh Thành viên Ban kiểm soát 53.866 0,17% 31/12/2018
Nguyễn Ngọc Tú Thành viên HĐQT 2.150 0,01% 31/12/2018
Trịnh Thị Như Quỳnh 1.020 0,00% 04/01/2018
Nguyễn Thị Ngọc 1.020 0,00% 04/01/2018
Phạm Thị Thanh Thủy Thành viên Ban kiểm soát 538 0,00% 31/12/2018
Nguyễn Thu Trà 538 0,00% 04/01/2018