Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng 2.524.500 51,00% 31/12/2019
CTCP Xây dựng và Thương mại An Dương 2.012.300 40,65% 20/04/2018
Lê Xuân Hoàng 28.000 0,57% 20/04/2018
Trương Mạnh Hùng Phó Tổng giám đốc 22.000 0,44% 20/04/2018
Hoàng Tâm Thành viên Ban kiểm soát 5.500 0,11% 17/01/2022
Nguyễn Văn Tăng Phó Tổng giám đốc 3.100 0,06% 20/04/2018
Lại Văn Thoan Chủ tịch HĐQT 3.100 0,06% 20/04/2018
Nguyễn Tường Phương Thành viên HĐQT 1.400 0,03% 20/04/2018
Vũ Ngọc Giang Kế toán trưởng 1.300 0,03% 20/04/2018
Nguyễn Thanh Hà Phó Tổng giám đốc 900 0,02% 20/04/2018
Nguyễn Đình Hùng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 01/04/2022
Nguyễn Văn Vinh Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/04/2022
Vũ Đăng Tuệ Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 01/04/2022
Đinh Tiến Dũng 0 0,00% 01/04/2022
Lê Huy Độ Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/04/2022