Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 1.416.400 64,38% 31/12/2021
CTCP Cao su Phước Hòa 590.000 26,82% 31/12/2021
Nguyễn Văn Trạng Thành viên HĐQT 6.050 0,28% 31/12/2021
Hoàng Anh Tuấn Thành viên HĐQT 2.200 0,10% 31/12/2021
Võ Trần Thúy Tâm Trưởng ban kiếm soát 1.200 0,05% 31/12/2021
Phạm Thị Hiên Thành viên Ban kiểm soát 1.000 0,05% 31/12/2021
Huỳnh Kim Nhựt 0 0,00% 01/08/2018
Nguyễn Trọng Cảnh 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Văn Minh 0 0,00% 30/09/2022
Đặng Quang Trung 0 0,00% 30/09/2022
Công ty TNHH MTV Cao su Tân Bình 0 0,00% 02/12/2014
Dương Duy Phú 0 0,00% 30/09/2022
Phan Mạnh Hùng 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Anh Tuấn 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Phú Hội 0 0,00% 30/09/2022
Đặng Đôn Cư 0 0,00% 30/09/2022
Hoàng Thị Bích Thanh Kế toán trưởng 0 0,00% 30/09/2022
Đặng Thị Ánh Tuyết 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Văn Y 0 0,00% 30/09/2022
Đỗ Phú Hồng Quân Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/09/2022