Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Hà Quang Tuấn Chủ tịch HĐQT 4.375.000 21,88% 30/06/2022
Vũ Thị Thanh Vân 3.750.000 18,75% 31/12/2021
CTCP Hoàng Mai Xanh 1.250.000 6,25% 31/12/2021
Nguyễn Mai Phương 436.900 2,18% 31/12/2021
Phạm Tùng Lâm Kế toán trưởng 25.000 0,13% 30/06/2022
Vũ Thị Hương Thủy Thành viên HĐQT 15.000 0,08% 30/06/2022
Phạm Văn Nam Thành viên Ban kiểm soát 14.500 0,07% 30/06/2022
Nguyễn Duy Lên Thành viên HĐQT 2.300 0,01% 30/06/2022
Ngô Kim Sơn Thành viên HĐQT 1.400 0,01% 30/06/2022
Đặng Thị Thanh Nga 0 0,00% 26/11/2022
Đỗ Thị Thu 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Thị Xuân Sâm 0 0,00% 26/11/2022
Đinh Văn Thịnh 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Thị Hải Lý Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/11/2022
Đỗ Thị Minh 0 0,00% 26/11/2022
Đào Bích Thủy Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 26/11/2022
Intereffekt Frontier Vietnam 0 0,00% 30/06/2014
Lê Thế Hùng 0 0,00% 31/12/2016
Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới Công nghệ mới 0 0,00% 08/09/2022
Phan Mạnh Hòa 0 0,00% 26/11/2022