Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Thị Phương Liên 273.737 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Hùng 235.864 0,00% 27/01/2022
Tạ Tuấn Tường 218.400 0,00% 31/12/2020
Nguyễn Hữu Mạnh 172.000 0,00% 13/07/2022
Nguyễn Đức Tuấn 135.135 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Lan 134.456 0,00% 30/06/2022
Quena Ltd 100.000 0,00% 26/04/2019
Nguyễn Thị Mai Lan 83.000 0,00% 30/06/2021
Phạm Thị Kim Oanh Kế toán trưởng 28.856 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Văn Đạm 27.088 0,00% 30/06/2022
Trần Văn Cứ 7.670 0,00% 30/06/2022
Trần Thị Thu Hiền 5.774 0,00% 30/06/2022
Doãn Thị Kim Quy 5.297 0,00% 30/06/2022
Ngô Lan Anh Thành viên Ban kiểm soát 1.560 0,00% 30/06/2022
Thái Thị Lộc Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 29/01/2023
Jacobsen Hans Christian 0 0,00% 29/01/2023
Macquarie Bank Ltd 0 0,00% 31/12/2014
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Ltd 0 0,00% 31/12/2016
PXP Vietnam Fund Ltd 0 0,00% 25/08/2015
Chu Quang Vũ 0 0,00% 31/12/2007