Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ngô Vi Đồng Chủ tịch HĐQT 1.104.085 13,35% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Phân phối SATICO 653.903 7,90% 30/06/2022
Hàn Nguyệt Thu Hương Thành viên HĐQT 644.645 7,79% 30/06/2022
Nguyễn Đức Tiến Thành viên HĐQT 515.612 6,23% 21/07/2020
Đinh Hà Duy Linh Tổng giám đốc 511.337 6,18% 30/06/2022
Đinh Hà Duy Trinh Phó Chủ tịch HĐQT 463.092 5,60% 30/06/2022
Đàm Thiện Ngọc 286.286 3,46% 30/06/2022
Nguyễn Quyền Thành viên HĐQT 191.828 2,32% 30/06/2022
Ngô Thị Ngọc Hoa 185.882 2,25% 30/06/2022
Hàn Quốc Ân 105.373 1,27% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hồng Hải Phó Tổng giám đốc 67.224 0,81% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hoàng Yến Trưởng ban kiếm soát 61.979 0,75% 30/06/2022
Trần Anh Hoàng Thành viên HĐQT 61.404 0,74% 30/06/2022
Huỳnh Thế Vinh Phó Tổng giám đốc 31.090 0,38% 30/06/2022
Trương Thị Cẩm Lê 26.845 0,32% 30/06/2022
Huỳnh Hữu Tường 24.280 0,29% 30/06/2022
Đinh Hà Duy Trang 24.032 0,29% 30/06/2022
Cao Thị Giang 20.000 0,24% 30/06/2022
Dương Xuân Khánh Minh 19.660 0,24% 30/06/2022
Lê Nhựt Hoàng Nam Thành viên Ban kiểm soát 17.816 0,22% 30/06/2022