Tải về báo cáo tài chính HPT

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2014
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2013
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo thường niên Năm 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2010
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Năm 2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Năm 2010