Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ôn Lệ Hồng 1.864.902 18,65% 31/12/2020
Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 938.240 9,38% 31/12/2020
CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh 114.410 1,14% 31/12/2021
Phạm Lê Phương Chủ tịch HĐQT 75.560 0,76% 30/06/2022
Trần Thị Huyền Kế toán trưởng 510 0,01% 30/06/2022
Võ Thị Hợi 0 0,00% 06/02/2023
Huỳnh Nghĩa 0 0,00% 30/06/2015
Huỳnh Hồng Phương 0 0,00% 30/06/2015
Đỗ Văn Ngọc 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Huy Quyền 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Minh Phúc 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Minh Hiếu 0 0,00% 30/06/2015
Vũ Xuân Ngọc 0 0,00% 21/05/2014
Nguyễn Anh Phượng 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Thị Kim Loan 0 0,00% 17/02/2014
Đặng Thanh Tùng 0 0,00% 30/06/2015
Trần Đức Đạm Khánh Tổng giám đốc 0 0,00% 06/02/2023
Nguyễn Thanh Tùng 0 0,00% 06/02/2023
Trương Thị Thu Hà Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/04/2019
Huỳnh Anh Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/02/2023