Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Dệt may Việt Nam 18.561.838 61,87% 30/06/2022
Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT 935.988 3,12% 30/06/2022
Phạm Thị Mỹ 231.825 0,77% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Bình Thành viên HĐQT 227.643 0,76% 30/06/2022
Trần Tường Anh Thành viên HĐQT 196.683 0,66% 30/06/2022
Hoàng Thùy Oanh Phó Tổng giám đốc 156.640 0,52% 30/06/2022
Phạm Văn Tân 145.961 0,49% 30/06/2022
Nguyễn Văn Hải Tổng giám đốc 118.380 0,39% 30/06/2022
Phan Quang Long Giám đốc 116.833 0,39% 30/06/2022
Phạm Ngọc Trung Giám đốc 115.525 0,39% 30/06/2022
Trần Thị Hòa Châu Phó Tổng giám đốc 99.339 0,33% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Sơn Thành viên Ban kiểm soát 98.150 0,33% 30/06/2022
Nguyễn Thị Huệ 97.542 0,43% 31/12/2019
Nguyễn Văn Cường Giám đốc 79.662 0,27% 30/06/2022
Nguyễn Phước Hoàng Giám đốc 53.718 0,18% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tường Long Kế toán trưởng 45.275 0,15% 30/06/2022
Phan Văn Phước Giám đốc 42.224 0,14% 30/06/2022
Lê Quốc Ân Thành viên HĐQT 25.400 0,08% 30/06/2022
Nguyễn Phạm Mỹ Duyên 25.000 0,08% 30/06/2022
Nguyễn Đức Thịnh 25.000 0,08% 30/06/2022