Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 1.516.500 75,00% 18/07/2022
Nguyễn Đức Thành 404.400 20,00% 05/08/2021
Hồ Thị Ánh 401.200 19,84% 30/06/2022
Hoàng Thị Thường Thành viên HĐQT 3.100 0,15% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Thanh 2.000 0,10% 30/06/2022
Trần Đạo Thành viên HĐQT 1.900 0,09% 30/06/2022
Phạm Tuấn Phong Thành viên HĐQT 1.300 0,06% 30/06/2022
Lê Thị Thu Trang Kế toán trưởng 1.200 0,06% 30/06/2022
Đoàn Ngọc Bích Thành viên Ban kiểm soát 900 0,04% 30/06/2022
Vũ Thị Dung Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 02/11/2022
Nguyễn Thị Huyên Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/11/2022
Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 02/11/2022
Nguyễn Thị Mai Huyền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/11/2022