Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd 83.360.282 95,66% 31/12/2021
Nguyễn Thị Kim Liên Chủ tịch HĐQT 12.000 0,01% 31/12/2021
CTCP Thực phẩm Quốc tế 8 0,00% 31/12/2021
Fukushima Takeshi 0 0,00% 28/11/2022
Seiichi Kitano 0 0,00% 28/11/2022
Yoichi Miki 0 0,00% 28/11/2022
Trần Thị Ái Tâm Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 28/11/2022
Grande Indigo Global Ltd 0 0,00% 27/11/2013
Indochina Beverage Assets Ltd 0 0,00% 02/05/2013
Yasuomi Ouchi 0 0,00% 28/11/2022
Shinro Fujita 0 0,00% 28/11/2022
Koji Kodama 0 0,00% 28/11/2022
Koichi Noda GĐ Kế hoạch-Vật tư 0 0,00% 28/11/2022
Thái Thu Thảo Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 28/11/2022
Hiroshi Fujikawa 0 0,00% 28/11/2022
Yoshihisa Fujiwara 0 0,00% 28/11/2022
Yutaka Ogami 0 0,00% 28/11/2022
Yoshitaka Hitomi 0 0,00% 28/11/2022
Tomohide Ito 0 0,00% 28/11/2022
Kenichiro Wada 0 0,00% 28/11/2022