Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Tuấn Minh 0 0,00% 30/06/2015
Trần Đình Hưng 0 0,00% 31/12/2017
Phạm Thanh Thêm 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Văn Tầu 0 0,00% 31/12/2012
Đỗ Tuấn Cường 0 0,00% 31/12/2017
Trường Đại học Tân Tạo 0 0,00% 31/12/2017
Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Kiên Lương 0 0,00% 23/06/2016
CTCP Đầu tư Đô thị Sài Gòn Mê Kông 0 0,00% 23/06/2016
Phan Thị Hồng Giang 0 0,00% 31/12/2017
Lê Thị Cúc 0 0,00% 23/09/2015
Nguyễn Thị Ngọc Châu 0 0,00% 23/09/2015
Nguyễn Thị Kim Thanh 0 0,00% 23/09/2015
Nguyễn Thanh Trước 0 0,00% 23/09/2015
Nguyễn Viết Đoàn 0 0,00% 26/11/2022
Mai Công Hồ 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Trọng Dũng 0 0,00% 31/12/2014
CTCP Đầu tư nghiên cứu và Xuất khẩu gạo thơm ITA-Rice 0 0,00% 13/02/2015
Trần Hoàng Ân 0 0,00% 12/05/2021
CTCP Phát triển Hạ tầng Tân Tạo 0 0,00% 31/12/2015
Vũ Thị Nga 0 0,00% 21/01/2014