Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Hải Đoàn 1.420.000 4,88% 25/02/2021
Cao Tuyết Lan Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/08/2022
Cao Ngọc Soạn 0 0,00% 30/08/2022
Trần Xuân Trường 0 0,00% 30/08/2022
Lương Xuân Quân 0 0,00% 02/06/2016
Nguyễn Đình Trường 0 0,00% 18/05/2016
Vương Văn Quang Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/08/2022
Hoàng Đình Kế 0 0,00% 30/08/2022
Tô Hiếu Thuận 0 0,00% 30/08/2022
Trần Hậu Thành Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 30/08/2022
Vũ Đình Hưng 0 0,00% 31/12/2014
Phạm Thị Hinh 0 0,00% 30/06/2016
CTCP Tư vấn - Đầu tư xây dựng Ba Đình 0 0,00% 29/02/2016
CTCP Phương Trung 0 0,00% 08/07/2016
Trịnh Quốc Vân Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/08/2019
Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 29/04/2021
Vũ Thị Chung 0 0,00% 30/08/2022
Đoàn Quốc Tuấn 0 0,00% 19/09/2011
Nguyễn Thị Đức 0 0,00% 30/06/2013
Đỗ Thị Cẩm Thúy 0 0,00% 27/04/2012