Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Văn Hùng 704.100 5,87% 25/08/2022
Đỗ Văn Tuấn 426.300 3,55% 23/06/2021
Trần Mạnh Hùng Tổng giám đốc 250.000 2,08% 31/12/2018
CTCP Chứng khoán VSM 45.000 0,38% 31/12/2018
Trần Anh Tú 12.000 0,10% 31/12/2018
Lê Thị Huyền Trang 0 0,00% 09/12/2021
Mai Anh Tám 0 0,00% 17/04/2013
Phạm Thị Diễm Ly 0 0,00% 31/12/2015
Trần Thị Thu Hiền 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Văn Kim 0 0,00% 16/04/2013
Hoàng Trung Kiên 0 0,00% 20/03/2013
Phạm Văn Trưởng 0 0,00% 27/03/2013
Nguyễn Văn Sơn 0 0,00% 31/12/2012
Lê Thị Bích Thuân 0 0,00% 22/07/2011
Nguyễn Thị Lan Anh 0 0,00% 03/04/2013
Dương Thị Huyến 0 0,00% 31/05/2013
Nguyễn Tuân 0 0,00% 31/12/2012
Trần Kiên Cường 0 0,00% 26/09/2022
Lê Đức Dũng 0 0,00% 26/09/2022
Vũ Văn Nguyện Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/09/2022