Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Thành phố Hà Nội 12.680.500 66,04% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 2.768.438 14,42% 04/07/2022
Lê Chí Liêm Thành viên HĐQT 52.400 0,27% 30/06/2022
Phạm Hồng Thanh Tổng giám đốc 32.000 0,17% 30/06/2022
Lê Thị Nga Phương 29.900 0,16% 30/06/2022
Ngô Thị Ngọc Lan 9.800 0,05% 30/06/2022
Vũ Thị Hồng Vân Thành viên HĐQT 9.000 0,05% 30/06/2022
Phạm Thị Thanh Hà 3.200 0,02% 30/06/2022
Chu Thị Thanh Mai Trưởng ban kiếm soát 3.000 0,02% 30/06/2022
Phạm Hữu Hùng Chủ tịch HĐQT 1.900 0,01% 30/06/2022
Lê Anh Tuấn Thành viên Ban kiểm soát 1.100 0,01% 30/06/2022
Hồ Quốc Bình Thành viên HĐQT 1.000 0,01% 30/06/2022
Trần Đình Dũng Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Trần Tuấn Nam 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Quý Thịnh Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Thị Thanh 0 0,00% 31/12/2015
Trần Thị Thanh Hương 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Quỳnh Châu Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 31/12/2017
Đinh Mạnh Hùng 0 0,00% 31/12/2017
Vũ Thị Bích Lộc 0 0,00% 31/12/2017