Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Kon Tum 363.118 30,00% 31/12/2019
Bùi Văn Hà 189.728 15,68% 31/12/2019
Phan Thị Yến 170.088 14,05% 31/12/2019
Hoàng Văn Danh Thành viên HĐQT 115.176 9,52% 31/12/2019
Phạm Văn Hải Chủ tịch HĐQT 36.189 2,99% 31/12/2019
Phan Đình Việt Thành viên HĐQT 33.044 2,73% 31/12/2019
Võ Thị Năm Trưởng ban kiếm soát 29.629 2,45% 31/12/2019
Nguyễn Đình Chương Đại diện công bố thông tin 22.910 1,89% 01/06/2018
Nguyễn Hữu Duyên 15.098 1,25% 31/12/2019
Nguyễn Công Tường Kế toán trưởng 12.365 1,02% 31/12/2019
Công đoàn cơ sở CTCP Môi trường đô thị Kon Tum 12.103 1,00% 31/12/2019
Nguyễn Văn Sáng Phó Tổng giám đốc 7.954 0,66% 31/12/2019
Nguyễn Thị Hạnh Thành viên Ban kiểm soát 1.941 0,16% 31/12/2019
Trương Trung Kiên Thành viên Ban kiểm soát 1.676 0,14% 31/12/2019
Trần Quốc Tuấn Thành viên HĐQT 1.235 0,10% 31/12/2019
Hoàng Thị Hằng 617 0,05% 31/12/2017
Trương Cảnh Vinh Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 29/10/2020
Trần Minh Tấn Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 29/10/2020