Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Shih Kuan Tung 2.016.500 14,00% 11/11/2022
Nguyễn Ngọc Duy 1.263.800 8,78% 27/12/2022
Lê Đình Hiển Chủ tịch HĐQT 1.072.000 7,44% 03/08/2022
Nguyễn Thị Mai Lan 936.400 6,50% 28/12/2022
Trần Ngọc Huệ 608.900 4,23% 28/12/2022
Trần Việt Thắng Thành viên HĐQT 534.700 3,71% 01/02/2023
Trần Thị Bưởi 276.200 1,92% 31/12/2021
Phạm Thị Thanh Hương 212.200 1,47% 30/06/2022
Phạm Thị Thủy 203.800 1,42% 30/06/2022
Mai Anh Tuấn 170.000 1,18% 31/12/2021
Hoàng Thị Lụa Thành viên Ban kiểm soát 164.000 1,14% 30/06/2022
Trần Hùng Phương Thành viên HĐQT 140.000 0,97% 20/10/2022
Lê Huy Sáu Trưởng ban kiếm soát 108.400 0,75% 30/06/2022
Nguyễn Thị Yên 82.200 0,57% 30/06/2022
Nguyễn Thị Liên Thành viên Ban kiểm soát 74.500 0,52% 31/12/2021
Mai Nam Dương 72.000 0,50% 31/12/2021
Lê Minh Nhị 71.800 0,50% 31/12/2021
Lê Văn Quý Tổng giám đốc 45.800 0,32% 30/06/2022
Tô Văn An 44.000 0,31% 31/12/2021
Đinh Văn Diện 41.500 0,29% 30/06/2022