Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận 24.338.478 48,67% 30/06/2022
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 2.495.007 4,99% 27/05/2020
Lumen Vietnam Fund 2.421.700 4,84% 26/07/2021
CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước 975.485 1,95% 31/12/2021
Trần Hồng Sơn Tổng giám đốc 392.331 0,78% 30/06/2022
Phạm Thị Như Anh Phó Tổng giám đốc 229.980 0,46% 30/06/2022
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung 137.910 0,28% 07/07/2021
Lê Mạnh Thường 13.730 0,03% 15/01/2021
Trần Thị Hồng Nhựt 5.000 0,01% 30/06/2022
Trần Đình Thu Nhi 3.484 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tuyết Mai 80 0,00% 30/06/2022
Mai Đăng Khôi 0 0,00% 01/10/2022
Đỗ Qúy Hiệp 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Nam Hải Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Phạm Xuân Trung 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Thị Bích Ngà 0 0,00% 31/12/2015
Lê Ngọc Hùng 0 0,00% 12/09/2018
Trần Anh Viễn 0 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Công Hiệp 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Vũ Mạnh Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022