Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Lào Cai 16.316.965 92,09% 30/06/2022
Ngô Thanh Phương 20.000 0,11% 31/12/2019
Nguyễn Quốc Huy Tổng giám đốc 17.000 0,10% 31/12/2021
Trịnh Tiến Hùng Thành viên HĐQT 15.100 0,09% 30/06/2022
Lê Thị Hồng Vân Trưởng ban kiếm soát 15.000 0,08% 30/06/2022
Phạm Hồng Quảng Chủ tịch HĐQT 13.100 0,07% 31/12/2021
Đặng Thị Thúy Nga Kế toán trưởng 11.200 0,06% 30/06/2022
Phạm Phương Thanh Phó Tổng giám đốc 10.000 0,06% 30/06/2022
Phạm Thị Hằng Phó Tổng giám đốc 10.000 0,06% 30/06/2022
Lê Văn Mật Thành viên HĐQT 9.000 0,05% 30/06/2022
Lê Kim Cương Thành viên Ban kiểm soát 8.000 0,05% 30/06/2022
Vũ Thị Dung 7.200 0,04% 30/06/2022
Cù Thị Bích Ngà 6.900 0,04% 30/06/2022
Vũ Thái Bình 6.100 0,03% 30/06/2022
Phùng Ngọc Minh Thành viên HĐQT 5.300 0,03% 30/06/2022
Phạm Minh Thúy 4.100 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Sơn 3.800 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hưng 3.200 0,02% 30/06/2022
Lê Hữu Bằng Thành viên Ban kiểm soát 2.900 0,02% 30/06/2022
Phạm Thị Hiền 2.600 0,01% 30/06/2022