Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương 1.417.330 25,56% 31/12/2021
Công ty TNHH MTV Khoáng sản Việt Phương Huế 1.366.025 24,64% 31/12/2021
Nguyễn Bá Phong 586.900 10,58% 31/12/2021
Lê Tuấn Điệp 342.855 6,18% 31/12/2021
CTCP Kinh doanh bất động sản VHC 237.445 4,28% 31/12/2021
Joji Tsukamoto 237.445 4,28% 31/03/2021
Nguyễn Xuân Lư 68.202 1,23% 27/04/2022
CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam 30.325 0,55% 31/12/2021
Lê Thị Hòa 4.687 0,08% 30/06/2020
Phạm Văn Sa Phó Tổng giám đốc 3.830 0,07% 31/12/2021
Phan Minh Tuấn Kế toán trưởng 3.830 0,07% 31/12/2021
Nguyễn Đình Chinh 400 0,01% 30/06/2020
Nguyễn Thị Kim Dung 0 0,00% 14/12/2016
Nguyễn Bá Cảnh Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/12/2022
Võ Phi Hải 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Anh Nguyên Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/12/2022
Phan Thế Thành 0 0,00% 05/12/2022
Hoàng Lê Sơn Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Huy Cường 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Thế Lâm Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/12/2022