Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP 2.051.000 51,28% 31/12/2021
Nguyễn Đình Sơn 6.800 0,17% 31/12/2019
Phan Thanh Nam 6.400 0,16% 31/12/2019
Phạm Hồng Tài 1.400 0,04% 31/12/2019
Nguyễn Đình Lục Thành viên Ban kiểm soát 700 0,02% 31/12/2021
Lê Văn Nhị 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Văn Nguyên 0 0,00% 21/07/2020
Võ Thị Hoa Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/03/2023
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 0 0,00% 11/08/2020
Nguyễn Văn Hòa Kế toán trưởng 0 0,00% 21/08/2020
Phùng Văn Tân Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 27/03/2023
Nguyễn Hải Đông 0 0,00% 27/03/2023
Bùi Văn Minh Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 27/03/2023
Hồ Văn Hưng Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/03/2023
Nguyễn Thị Hồng Vân Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/03/2023
Hồ Sỹ Huy Thảo Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/03/2023
Nguyễn Hồng Hợp Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/03/2023