Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 4.407.000 44,12% 31/12/2021
Võ Thị Ngọc Phó Chủ tịch HĐQT 523.294 5,24% 30/06/2022
Tưởng Thành Tiến 435.993 4,37% 31/12/2020
CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng 400.000 4,00% 31/12/2021
Lương Thanh Viên Tổng giám đốc 354.603 3,55% 30/06/2022
Nguyễn Quang Trung 318.500 3,19% 30/06/2022
Bùi Lê Duy Thành viên HĐQT 281.301 2,82% 30/06/2022
Peter Eric Dennis 277.731 2,78% 27/03/2020
Phạm Thị Thanh Thủy Thành viên Ban kiểm soát 42.000 0,42% 30/06/2022
Nguyễn Văn Hiếu Chủ tịch HĐQT 1.328 0,01% 30/06/2022
Mai Trương Tú Oanh 270 0,00% 31/12/2018
Nguyễn Văn Lục 0 0,00% 31/12/2017
Lê Thị Thúy Vân 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Đình Long 0 0,00% 25/09/2022
Dương Thị Thanh Hải Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 25/09/2022
Intereffekt Investment Funds N.V 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Phước Khánh 0 0,00% 25/09/2022
Trần Thanh Trúc 0 0,00% 25/09/2022
Hoàng Yến Ninh 0 0,00% 25/09/2022
Hồ Thị Trà Hương Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 25/09/2022