Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Lạng Sơn 1.803.528 36,00% 31/12/2021
CTCP Quốc tế Sơn Hà 1.006.902 20,10% 31/12/2021
Nông Thị Hồng Nhung Thành viên HĐQT 900.000 17,96% 31/12/2021
Nguyễn Hữu Chung 420.000 8,38% 31/12/2021
Nông Thị Thanh Vân 300.000 5,99% 20/01/2020
CTCP Sản xuất Thương mại và Đầu tư Thịnh Phát 254.670 5,08% 27/11/2020
Nguyễn Văn Quyết Phó Chủ tịch HĐQT 23.100 0,46% 31/12/2021
Trần Đa Linh 16.500 0,33% 25/11/2020
Lương Thế Công 10.740 0,21% 27/11/2020
Lương Phương Thảo 3.096 0,06% 27/11/2020
Vũ Văn Bính Thành viên HĐQT 2.300 0,05% 31/12/2021
Hồ Cảnh Hội 700 0,01% 31/12/2019
Đào Duy Hưng 700 0,01% 31/12/2019
Linh Thị Huệ Thành viên HĐQT 500 0,01% 30/01/2023
Phương Mạnh Hào Phó Giám đốc 500 0,01% 31/12/2019
Ngô An Linh 300 0,01% 31/12/2019
Nguyễn Lan Anh 100 0,00% 08/02/2021
Trần Thị Thủy Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/02/2023
Nhữ Văn Hoan 0 0,00% 04/02/2023
Nguyễn Thanh Tùng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/02/2023