Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Bảo Lâm Holdings 11.472.240 3,82% 30/06/2022
Nguyễn Thị Dung 970.150 0,32% 31/12/2021
Dương Thùy Chi 22.000 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Nam 22.000 0,01% 30/06/2022
Lê Thị Minh Nguyệt 12.000 0,00% 30/06/2022
Dương Nam Tùng 3.323 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Kim Thành 0 0,00% 27/11/2022
Lê Thị Việt Nga Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 27/11/2022
Hoàng Thị Phương Lan 0 0,00% 27/11/2022
Phạm Thị Hồng Nhung Tổng giám đốc 0 0,00% 27/11/2022
Lê Huy Giang 0 0,00% 27/11/2022
Trần Thị Ngọc Bích Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Hải Yến 0 0,00% 27/11/2022
Lê Anh Dũng 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Đức Trung 0 0,00% 27/11/2022
Bùi Anh Sang 0 0,00% 27/11/2022
CTCP Tập đoàn Đại Dương 0 0,00% 30/06/2013
Nguyễn Thành Trung 0 0,00% 06/04/2022
Nguyễn Thanh Tùng 0 0,00% 25/12/2018
Lê Thị Ánh Tuyết 0 0,00% 30/06/2021