Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Vũ Xuân Dương Kế toán trưởng 0 0,00% 29/11/2022
Nguyễn Quang Thành 0 0,00% 29/11/2022
Đào Vũ Nguyên 0 0,00% 20/02/2013
Quản Phương Dung 0 0,00% 20/02/2013
CTCP Tập đoàn Đại Dương 0 0,00% 30/06/2013
Nguyễn Hương Nga 0 0,00% 06/04/2022
Phạm Thị Thu Yến 0 0,00% 28/09/2020