Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Thương mại Dầu khí 2.196.000 51,85% 31/12/2022
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 576.120 13,60% 31/12/2022
CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 504.000 11,90% 31/12/2022
CTCP Chứng khoán Dầu Khí 501.810 11,85% 31/12/2022
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP 360.000 8,50% 31/12/2022
Nguyễn Việt Anh Thành viên HĐQT 10.000 0,24% 31/12/2022
Vũ Trường Quang Trưởng ban kiếm soát 2.710 0,06% 31/12/2022
Đào Quang Ngọc Phó Giám đốc 2.000 0,05% 31/12/2022
Đào Việt Phương Phó Giám đốc 1.000 0,02% 31/12/2022
Nguyễn Ngọc Lan Kế toán trưởng 1.000 0,02% 31/12/2019
Nguyễn Thị Kim Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 25/03/2023
Phạm Hùng Anh 0 0,00% 25/03/2023
Lê Ngọc Diệp Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/03/2023
Phan Xuân Thắng Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/03/2023
Nguyễn Quang Trung 0 0,00% 25/03/2023
Nguyễn Mạnh Cường Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/03/2023
Đỗ Thị Bích Hà Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 25/03/2023
Thái Việt Anh 0 0,00% 25/03/2023
Lê Xuân Thắng 0 0,00% 25/03/2023
Nguyễn Xuân Hưng 0 0,00% 25/03/2023