Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Zhu Zhilin Thành viên HĐQT 4.700.000 24,91% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Việt Tú 2.800.000 14,84% 21/11/2022
Thái Thị Duyên Hải 2.771.700 14,69% 21/11/2022
Cheng Qing Huang 1.714.800 9,09% 30/12/2022
Nguyễn Thanh Tú 1.491.700 7,91% 21/11/2022
Prism Energy International Hong Kong Ltd 943.500 5,00% 31/12/2021
Nguyễn Nhật Dương 23.300 0,12% 31/12/2019
Văn Tuấn Anh 9.000 0,05% 31/12/2019
Nguyễn Thị Chi Mai 6.000 0,03% 31/12/2019
Quách Bảo Châu 5.300 0,03% 31/12/2019
Bùi Thị Mỹ 4.600 0,02% 30/06/2022
Liu Yongxin 0 0,00% 01/02/2023
Giang Nhược Trì Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/02/2023
Wu Zhijun Phó Giám đốc 0 0,00% 01/02/2023
Nguyễn Công Luận 0 0,00% 01/02/2023
Gao Zhixin Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 01/02/2023
Bùi Xuân Năng 0 0,00% 01/02/2023
Cheung Yipsang 0 0,00% 01/02/2023
Nguyễn Quyết Thắng 0 0,00% 01/02/2023
Phan Ngọc Lan Kế toán trưởng 0 0,00% 01/02/2023