Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Đầu tư Việt Tú 5.571.700 29,53% 23/09/2022
Zhu Zhilin Thành viên HĐQT 4.700.000 24,91% 30/06/2022
Cheng Qing Huang 1.675.100 8,88% 31/12/2021
Nguyễn Thanh Tú 1.491.700 7,91% 23/09/2022
Prism Energy International Hong Kong Ltd 943.500 5,00% 31/12/2021
Nguyễn Nhật Dương 23.300 0,12% 31/12/2019
Văn Tuấn Anh 9.000 0,05% 31/12/2019
Nguyễn Thị Chi Mai 6.000 0,03% 31/12/2019
Quách Bảo Châu 5.300 0,03% 31/12/2019
Bùi Thị Mỹ 4.600 0,02% 30/06/2022
Phan Ngọc Lan Kế toán trưởng 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Công Luận 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Thành Đôn 0 0,00% 31/12/2016
ENN Energy Holdings Limited 0 0,00% 16/07/2021
Nguyễn Thị Thu Hường 0 0,00% 31/12/2011
Gao Zhixin Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 07/10/2022
Bùi Xuân Năng 0 0,00% 07/10/2022
Cheung Yipsang 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Quyết Thắng 0 0,00% 07/10/2022
Wang Xin 0 0,00% 07/10/2022