Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex 3.741.326 51,06% 30/06/2021
Phạm Thành Đô 289.921 3,96% 31/12/2020
Nguyễn Thái Ninh Thành viên Ban kiểm soát 254.338 3,47% 31/12/2011
Nguyễn Thanh Hằng Thành viên HĐQT 143.187 1,95% 31/12/2021
Phạm Văn Hội 57.656 0,79% 31/12/2020
Hoàng Xuân Sự 38.906 0,53% 31/12/2020
Bùi Văn Thành Chủ tịch HĐQT 32.062 0,44% 31/12/2021
Phạm Quốc Hùng Thành viên HĐQT 25.312 0,35% 31/12/2021
Trần Quang Xiêng 13.925 0,19% 11/09/2019
Phạm Văn Chiến Phó Giám đốc 7.733 0,10% 31/12/2021
Hoàng Thị Lan 4.543 0,06% 31/12/2019
Phan Thị Thu Huyền 3.751 0,05% 31/12/2020
Trần Minh Hạnh 2.997 0,04% 31/12/2019
Vũ Thị Thu Hường Trưởng ban kiếm soát 2.500 0,03% 31/12/2021
Đỗ Mạnh Cường Phó Giám đốc 2.343 0,03% 31/12/2020
Lưu Tiến Dũng 1.000 0,01% 31/12/2020
Mai ngọc Du Thành viên HĐQT 1.000 0,01% 31/12/2021
Bùi Thị Huệ Linh Thành viên Ban kiểm soát 800 0,01% 31/12/2021
Hoàng Thị Thùy Linh Kế toán trưởng 800 0,01% 31/12/2021
Vũ Viết Hoàng Phó Giám đốc 800 0,01% 31/12/2021