Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 1.020.000 51,00% 31/12/2020
Nguyễn Như Bình Đại diện công bố thông tin 265.797 13,29% 31/12/2019
Nguyễn Thị Lan Anh Kế toán trưởng 16.478 0,82% 30/06/2021
Nguyễn Đức Hợi Phó Giám đốc 4.606 0,23% 30/06/2021
Đặng Anh Tuấn Thành viên HĐQT 1.964 0,10% 30/06/2021
Nguyễn Văn Hào Phó Giám đốc 1.830 0,09% 30/06/2021
Bùi Văn Quang Chủ tịch HĐQT 1.762 0,09% 30/06/2021
Nguyễn Dũng Hưng Trưởng ban kiếm soát 1.762 0,09% 30/06/2021
Đặng Công Sơn 1.661 0,08% 30/06/2021
Đặng Trung Thiết 1.558 0,08% 30/06/2021
Nguyễn Thị Việt Phương Thành viên Ban kiểm soát 1.422 0,07% 30/06/2021
Phạm Nguyễn Chiến Thành viên HĐQT 0 0,00% 11/08/2021
Hoàng Nam Cao Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 11/08/2021
Đoàn Dương Liễu 0 0,00% 15/10/2016
Phan Văn Thuyên 0 0,00% 31/12/2017
Phan Anh Tuấn 0 0,00% 31/12/2017
Phan Văn Thăng 0 0,00% 31/12/2017
Phan Văn Thước 0 0,00% 31/12/2017
Phan Văn Thoản 0 0,00% 31/12/2017