Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 3.324.877 46,00% 31/12/2021
Trần Thị Hiền 815.560 11,28% 31/12/2021
Nguyễn Duy Hải Thành viên HĐQT 235.500 3,26% 31/12/2021
Đoàn Đắc Học Thành viên HĐQT 61.840 0,86% 31/12/2021
Trịnh Bá Bộ 32.777 0,45% 31/12/2020
CTCP Cơ khí Xăng dầu 25.890 0,36% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hiền 21.800 0,30% 30/06/2020
Nguyễn Thị Ngọc Liên 1.000 0,01% 31/12/2020
Ngô Quý Dũng 500 0,01% 31/12/2019
Lê Huy Hiệp 500 0,01% 31/12/2018
Nguyễn Quang Kiên Thành viên HĐQT 380 0,01% 31/12/2021
Hồ Trí Lượng Thành viên HĐQT 80 0,00% 31/12/2021
Lê Minh Quốc 0 0,00% 30/01/2023
Dương Thị Bạch Xuyến 0 0,00% 31/12/2015
Howang Yu Nam 0 0,00% 30/01/2023
Hồ Xuân Địa 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Thị Vịnh 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Tường Ninh 0 0,00% 31/12/2014
Đỗ Đình Tiến 0 0,00% 17/05/2011
Nguyễn Bá Tùng 0 0,00% 30/01/2023