Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 3.324.877 46,00% 31/12/2021
Trần Thị Hiền 815.560 11,28% 31/12/2021
Nguyễn Duy Hải Thành viên HĐQT 235.500 3,26% 31/12/2021
Đoàn Đắc Học Thành viên HĐQT 61.840 0,86% 31/12/2021
Trịnh Bá Bộ 32.777 0,45% 31/12/2020
CTCP Cơ khí Xăng dầu 25.890 0,36% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hiền 21.800 0,30% 30/06/2020
Nguyễn Thị Ngọc Liên 1.000 0,01% 31/12/2020
Ngô Quý Dũng 500 0,01% 31/12/2019
Lê Huy Hiệp 500 0,01% 31/12/2018
Nguyễn Quang Kiên Thành viên HĐQT 380 0,01% 31/12/2021
Hồ Trí Lượng Thành viên HĐQT 80 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Hồng Kiếm Phó Giám đốc 0 0,00% 05/10/2022
Lê Đức Lợi Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Thị Huê Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 05/10/2022
Dương Thị Bạch Xuyến 0 0,00% 31/12/2015
Võ Thanh Tùng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/10/2022
Vương Hồng Thảo 0 0,00% 31/12/2017
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 0 0,00% 16/05/2018
Lê Minh Quốc 0 0,00% 05/10/2022