Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 4.945.000 22,64% 30/06/2021
Lê Thị Kim Chi 1.025.800 4,70% 26/04/2022
Nguyễn Ngọc Bảng Tổng giám đốc 10 0,00% 24/02/2022
Cao Thị Thanh 0 0,00% 18/01/2011
La Mỹ Phượng 0 0,00% 25/03/2015
Nguyễn Hồng Quang Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Bùi Tiến Thành 0 0,00% 03/10/2022
Đồng Xuân Bình Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/06/2016
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 0 0,00% 31/12/2015
Cao Thị Thanh Phương 0 0,00% 03/10/2022
Đinh Nho Quang 0 0,00% 03/10/2022
Phan Thị Huế 0 0,00% 29/09/2009
Lê Phi Hùng 0 0,00% 30/06/2012
Phan Hải Trường 0 0,00% 30/06/2016
Nguyễn Thị Kiều Anh 0 0,00% 31/12/2014
Đậu Thị Vân 0 0,00% 31/12/2012
Đặng Hương Ly Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 03/10/2022
Phan Thị Yến 0 0,00% 04/02/2010
Trương Thị Thu Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/10/2022
Phạm Hồng Triều Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 07/01/2013