Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 165.066.492 51,00% 31/12/2022
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 16.029.155 4,95% 16/02/2022
Vietnam Holding Ltd 13.965.833 4,32% 31/12/2018
Korea Investment & Securities Co., Ltd 13.932.276 4,30% 31/12/2018
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) 11.069.646 3,42% 31/12/2019
KIM Vietnam Growth Equity Fund 9.701.795 3,00% 21/05/2018
KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund 3.163.000 0,98% 21/05/2018
KITMC Worldwide China Vietnam Fund 500.000 0,15% 21/05/2018
KITMC Worldwide Vietnam Fund 2 492.481 0,15% 21/05/2018
Yurie Vietnam Smart Accumulated Target Return Fund 373.300 0,12% 31/12/2019
Phạm Việt Anh Chủ tịch HĐQT 180.895 0,06% 31/12/2022
KITMC Vietnam Growth Fund 75.000 0,02% 21/05/2018
Đào Mạnh Tiến 33.880 0,01% 31/12/2019
Lê Thị Hồng Phương 5.000 0,00% 13/05/2022
Nguyễn Viết Đạt 792 0,00% 30/06/2020
Lê Mạnh Tuấn Phó Tổng giám đốc 759 0,00% 31/12/2022
Nguyễn Thị Thu Huyền 334 0,00% 30/06/2022
Phạm Tuấn Anh 84 0,00% 31/12/2022
Nguyễn Thục Quyên 2 0,00% 31/12/2022
Trương Thị Anh Đào Trưởng ban kiếm soát 2 0,00% 31/12/2022