Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 30.584.533 50,97% 31/12/2021
Mepcom Marine & Offshore Engineering Pte Ltd Singapore (Mepcom) 6.135.880 10,23% 31/12/2021
Đinh Văn Hưng Chủ tịch HĐQT 126.290 0,21% 30/06/2022
Phạm Tất Thành 40.000 0,07% 31/12/2019
Trần Vũ Phượng 39.300 0,07% 30/06/2020
Trần Sỹ Huấn 20.800 0,03% 30/06/2020
Đinh Văn Tân Thành viên HĐQT 11.000 0,02% 19/09/2022
Hoàng Văn Hải Thành viên Ban kiểm soát 8.000 0,01% 31/12/2021
Đỗ Văn Quang 7.210 0,01% 31/12/2019
Nguyễn Văn Thân 5.424 0,01% 05/01/2018
Phạm Ngọc Tú Kế toán trưởng 5.400 0,01% 31/12/2020
Phan Khắc Mẫn Giám đốc 3.616 0,01% 30/06/2022
Phạm Chu Tứ 3.300 0,01% 31/12/2021
Đỗ Thị Tuyến 2.400 0,00% 31/12/2019
Ngô Thị Tuyết Thu 2.400 0,00% 31/12/2019
Thái Doãn Thuyết Phó Giám đốc 100 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thùy Trang Trưởng ban kiếm soát 8 0,00% 30/06/2022
Vũ Minh Công Thành viên HĐQT 4 0,00% 30/06/2022
CTCP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí 2 0,00% 31/12/2021
Lương Phi Hùng 0 0,00% 30/09/2022