Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Mạnh Trường Tổng giám đốc 765.000 51,00% 30/06/2022
Vũ Trung Tá Thành viên HĐQT 196.500 13,10% 30/06/2022
Đặng Văn Dũng 85.900 5,73% 09/02/2022
Đặng Thanh Phong 74.500 4,97% 24/11/2021
Tống Văn Thanh 50.000 3,33% 31/12/2019
Ngô Thanh Liêm 16.300 1,09% 31/12/2020
Nguyễn Trường Sơn Phó Tổng giám đốc 5.000 0,33% 30/06/2022
Phan Huỳnh Tùng Trưởng ban kiếm soát 5.000 0,33% 30/06/2022
Đỗ Ngọc Tú Thành viên HĐQT 2.900 0,19% 30/06/2022
Nguyễn Thị Mỹ Lan Kế toán trưởng 2.300 0,15% 30/06/2022
Nguyễn Tuấn Kiệt 2.200 0,15% 31/12/2019
Nguyễn Thị Thùy Trang 1.500 0,10% 31/12/2021
Nguyễn Thị Nhiễu Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/12/2022
Đỗ Anh Việt Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/12/2022
Nguyễn Thuận Phương Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 26/12/2022
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0,00% 26/01/2022
Bộ Giao Thông Vận tải 0 0,00% 22/09/2016
Công ty TNHH Vận tải Cửu Long 0 0,00% 07/09/2020
Đào Việt Hà 0 0,00% 16/11/2020
Đặng Ngọc Tuấn Hiệp 0 0,00% 26/12/2022