Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 25.609 28.547 33.006 36.559 37.484
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 516 1.293 2.893 831 1.262
1. Tiền 516 1.293 2.893 831 1.262
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 705 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 705 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 24.650 25.578 29.631 34.884 35.924
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 23.878 21.736 26.644 35.572 38.276
2. Trả trước cho người bán 40 1.913 0 0 0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.863 3.131 4.225 2.355 848
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.130 -1.202 -1.238 -3.044 -3.200
IV. Tổng hàng tồn kho 167 167 167 167 167
1. Hàng tồn kho 167 167 167 167 167
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 276 805 316 677 132
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 272 805 316 650 132
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 4 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 28 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 12.663 15.277 8.981 10.282 11.187
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 930 32 226 419
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 930 32 226 419
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 11.838 11.054 6.602 6.704 9.059
1. Tài sản cố định hữu hình 10.744 9.991 5.568 5.701 8.086
- Nguyên giá 22.434 23.171 18.823 19.274 22.648
- Giá trị hao mòn lũy kế -11.690 -13.180 -13.255 -13.573 -14.563
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.094 1.064 1.034 1.003 973
- Nguyên giá 1.178 1.178 1.178 1.178 1.178
- Giá trị hao mòn lũy kế -84 -114 -144 -174 -204
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 436 2.999 2.253 2.866 1.364
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 340 2.903 2.099 2.770 1.268
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 96 96 154 96 96
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 389 293 94 486 345
1. Chi phí trả trước dài hạn 389 293 94 486 345
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 38.271 43.824 41.987 46.841 48.671
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 18.922 22.146 18.323 20.930 22.564
I. Nợ ngắn hạn 15.378 18.801 18.323 20.150 22.554
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.502 3.032 2.500 2.215 147
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 5.799 6.773 8.521 10.456 13.671
4. Người mua trả tiền trước 277 3.294 2.254 382 574
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.644 3.321 4.311 4.472 3.760
6. Phải trả người lao động 2.796 1.035 553 1.146 3.143
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 244 0 0 0 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 24 606 16 1.283 1.216
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 92 740 168 197 43
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 3.545 3.345 0 780 10
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 3.545 3.345 0 30 10
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 750 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 19.349 21.678 23.663 25.911 26.107
I. Vốn chủ sở hữu 19.349 21.678 23.663 25.911 26.107
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 1 1 1 1 1
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 639 1.777 3.243 4.323 5.638
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3.708 4.899 5.419 6.586 5.468
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 32 15 17 17 17
- LNST chưa phân phối kỳ này 3.676 4.884 5.402 6.569 5.451
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 38.271 43.824 41.987 46.841 48.671