Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Mạnh Hải Phó Giám đốc 12.754 1,18% 31/12/2019
Nguyễn Xuân Chí 8.391 0,77% 31/12/2018
Phí Đình Thái Chủ tịch HĐQT 8.027 0,74% 31/12/2019
Nguyễn Ngọc Trãi Thành viên HĐQT 6.753 0,62% 31/12/2019
Lê Viết Chiến 6.288 0,58% 31/12/2018
Lê Đình Hùng 5.102 0,47% 31/12/2019
Hán Doanh Minh 4.738 0,44% 31/12/2019
Nguyễn Duy Phùng 3.916 0,36% 31/12/2018
Trần Thị Nhung 3.646 0,34% 31/12/2018
Tạ Thị Ngọc Phương 2.002 0,18% 31/12/2018
Nguyễn Bảo Anh Thành viên HĐQT 1.638 0,15% 31/12/2019
Nguyễn Thị Hương 1.274 0,12% 31/12/2019
Nguyễn Thị Thảo 1.092 0,10% 31/12/2018
Nguyễn Thị Nguyên Quế Thành viên Ban kiểm soát 182 0,02% 31/12/2019
Trần Thị Hải Vân Trưởng ban kiếm soát 182 0,02% 31/12/2019
Nguyễn Thị Thanh Vịnh Kế toán trưởng 0 0,00% 28/06/2021
Nguyễn Lâm Tùng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 28/06/2021
Lê Viết Hòa 0 0,00% 16/05/2016
Hán Mạnh Chung 0 0,00% 16/05/2016
Lê Quang Triều 0 0,00% 16/05/2016