Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP 1.947.000 46,36% 30/06/2022
Quách Tấn Hải 438.000 10,43% 31/12/2020
CTCP Công nghiệp Thủy Sản 135.300 3,22% 31/12/2021
Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa Thành viên Ban kiểm soát 76.750 1,83% 30/06/2022
Nguyễn Tấn Dũng Thành viên HĐQT 52.502 1,25% 30/06/2022
Trương Tùng Hưng Tổng giám đốc 16.000 0,38% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Minh 55 0,00% 23/07/2019
Nguyễn Hữu Lộc 0 0,00% 01/10/2022
Bùi Thị Nga 0 0,00% 01/10/2022
Hoàng Thị Tú 0 0,00% 01/10/2022
Vũ Thị Hồng Gấm 0 0,00% 01/10/2022
Trần Thị Nguyệt Phụng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022
Đỗ Trung Chuyên Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Trường Văn 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Trọng Nghĩa 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Thành Trung Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Thái Bá Nam 0 0,00% 01/10/2022
Mai Xuân Phong 0 0,00% 01/10/2022
Võ Quốc Việt Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 01/10/2022
Vũ Văn Công Kế toán trưởng 0 0,00% 01/10/2022