Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Đại Thắng 654.950 15,20% 31/12/2021
Nguyễn Minh Thắng Thành viên HĐQT 636.280 14,76% 31/12/2022
Nguyễn Xuân Phú Chủ tịch HĐQT 600.000 13,92% 31/12/2022
Nguyễn Thị Vân Anh Tổng giám đốc 486.300 11,28% 31/12/2022
Nguyễn Đình Hiệu Thành viên HĐQT 482.190 11,19% 31/12/2022
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 437.400 10,15% 31/12/2022
Bạch Thái Dũng 19.104 0,44% 31/12/2021
Lý Bách Chấn 30 0,00% 31/12/2021
Christian Philip Kamm 0 0,00% 25/02/2009
Bùi Tuấn Ngọc 0 0,00% 19/01/2012
Nguyễn Sĩ Cung 0 0,00% 26/03/2023
Phạm Thị Huệ 0 0,00% 26/03/2023
Trần Hữu Chiều 0 0,00% 26/03/2023
Lưu Tiến Ái 0 0,00% 26/03/2023
Nguyễn Thanh Tùng 0 0,00% 26/03/2023
Trần Văn Hân 0 0,00% 26/03/2023
Kamm Investment Holdings Inc 0 0,00% 31/08/2009
Trần Thị Thu Hồng 0 0,00% 26/03/2023
Nguyễn Hổ 0 0,00% 26/03/2023
Nguyễn Thị Phú Lai 0 0,00% 26/03/2023