Tải về báo cáo tài chính SHC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Bản cáo bạch Năm 2017
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2013
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2012
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q4/2012
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q4/2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2012
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2012
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2012
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2012
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011