Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Thương mại Dịch vụ Đầu tư An Phát 41.745.862 36,35% 30/06/2022
Đỗ Văn Bình Chủ tịch HĐQT 8.970.000 7,81% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 958.060 0,83% 30/06/2022
Nguyễn Phú Cường Thành viên HĐQT 690.000 0,60% 30/06/2022
Vũ Hồng Sự 603.750 0,53% 31/12/2019
CTCP Chứng khoán MB 553.322 0,48% 05/04/2018
Phùng Thúy Phượng 57.500 0,05% 31/12/2018
Nguyễn Thị Thanh Bình 44.275 0,04% 31/12/2018
Phạm Thị Ngọc Thạch 7.000 0,01% 10/05/2021
Vũ Hồng Quân 6.440 0,01% 31/12/2018
Trần Việt Dũng Kế toán trưởng 2.012 0,00% 30/06/2022
Đặng Thị Thu 1.150 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Đức Dân 1.150 0,00% 31/12/2018
Trần Đình Trụ Phó Tổng giám đốc 575 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Minh Sơn 480 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Công Chính Phó Tổng giám đốc 52 0,00% 30/06/2022
Bùi Khắc Viện Phó Tổng giám đốc 25 0,00% 30/06/2022
Phan Ngọc Diệp 0 0,00% 11/01/2010
Nguyễn Thị Sự 0 0,00% 20/10/2010
Lưu Ngọc Dũng 0 0,00% 31/12/2013