Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Hoàng Qúach Việt 3.800.000 8,80% 27/01/2021
Lê Thị Tuyết 2.000.000 4,63% 27/01/2021
Lê Thu Huyền 1.648.000 3,81% 07/03/2022
Trần Lê Ánh Nguyệt 800.000 3,17% 13/03/2019
Nguyễn Tuấn Long 200.000 0,46% 27/06/2022
Lê Thu Huyền 155.000 0,36% 31/12/2019
Phan Hồng Sơn 66.600 0,26% 31/12/2018
Lê Thị Thùy Dương 0 0,00% 07/02/2023
Nguyễn Vũ Trọng Minh 0 0,00% 07/02/2023
Nguyễn Thị Thu Thùy 0 0,00% 18/04/2022
Aizawa Securities Co., Ltd 0 0,00% 21/01/2019
Phạm Thị Kim Chi 0 0,00% 29/09/2020
Hoàng Văn Ba Thành viên HĐQT 0 0,00% 12/09/2022
Trịnh Thị Duyên Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 07/02/2023
Đỗ Thị Hương Thu 0 0,00% 07/02/2023
Vũ Thị Kim Ngân Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 07/02/2023
Võ Quang Phong 0 0,00% 07/02/2023
Trần Thị Hương 0 0,00% 31/12/2015
Neoinvest Ltd 0 0,00% 30/03/2017
Đặng Quang Nam 0 0,00% 12/11/2018