Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 1.543.100 64,84% 31/12/2020
Lê Phương Châm Thành viên HĐQT 141.700 5,95% 28/07/2021
Phạm Hùng Thuấn Chủ tịch HĐQT 17.400 0,73% 30/06/2021
Vũ Quốc Lập 12.500 0,53% 30/06/2021
Nguyễn Đăng Quyết Phó Tổng giám đốc 5.600 0,24% 30/06/2021
Hoàng Thị Kim Thanh Trưởng ban kiếm soát 2.500 0,11% 30/06/2021
Ninh Hải Long Thành viên Ban kiểm soát 2.500 0,11% 16/07/2021
Vũ Thanh Hải Tổng giám đốc 2.500 0,11% 30/06/2021
Nguyễn Thị Thanh Thủy Kế toán trưởng 2.500 0,11% 30/06/2021
Phạm Thanh Hoa 0 0,00% 13/07/2020
Phạm Hồng Thịnh 0 0,00% 13/07/2020
Nguyễn Thanh Hằng 0 0,00% 13/07/2020
Đặng Quốc Hậu Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 22/04/2021
Nguyễn Hữu Phúc 0 0,00% 26/07/2021
Nguyễn Hải Hà Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/12/2021
Nguyễn Văn Hùng Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 01/12/2021